SKP MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Tarih : 24.09.2019 KVKK Doküman No: 21

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra kısaca Başvuru Sahibi olarak anılacaktır), KVKK’nun 11. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmış.

KVKK’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (kısaca Kurul olarak anılacaktır) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi şahsen,

 • Noter vasıtası ile,

 • Başvuru Sahibi tarafından 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yönetimi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici

belge ile başvurması)

Manisa OSB IV. Kısım

Keçiliköyosb Mah. Cevdet

İnci Cad. No:3 Yunusemre

MANİSA

Zarfın Üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtası ile tebligat

Manisa OSB IV. Kısım

Keçiliköyosb Mah. Cevdet

İnci Cad. No:3 Yunusemre

MANİSA

Zarfın Üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza”

Ile imzalanarak Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP)

yoluyla gönderim

Skpmakina@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına

Kişisel Verilerin Korun-

ması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebiniz; bize ulaştığı tarihten itibaren niteliğine göre otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim
Soy İsim
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta

(Elektronik posta KEP

Yolu ile başvuruların

Cevaplanması için)

Adres
 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz (çalışan, eski çalışan, tedarikçi, taşeron, üçüncü şirket çalışanı gibi).

 • Çalışan

 • Yan Sanayi

 • Taşeron

 • Tedarikçi

 • Diğer

Şirketimiz bünyesinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

Lütfen KVKK Kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elektronik posta KEP yolu ile gönderilmesini istiyorum.

 • Elden teslim almak istiyorum.

Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik veya yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb) isteme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmez.

Başvuru Sahibinin

(Kişisel Veri Sahibinin) Adı :

Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :